ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุนเยาว์ NECTEC eCamp : Next Gen

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 2 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุนเยาว์ NECTEC eCamp : Next Gen ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์  2563  มีผู้สมัครทั้งสิ้น 124 ราย นั้น ทางคณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกจากหัวข้อโครงงานและรายละเอียดแนวความคิดในการจัดทำโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมค่าย ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริการวิชาการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมค่ายภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ https://forms.gle/Kg6QNF4NWWnybdSh6    หากนักเรียนไม่ยืนยันสิทธิ์ทางโครงการขอตัดรายชื่อและเลื่อนผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤษฎา  ศรีสว่าง 081 4457901

           ในการเข้าร่วมค่ายฯ ขอให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวดังนี้

  1. ชุดนักเรียน 2 ชุด (ใส่ในวันพิธีเปิด-ปิด)
  2. ชุดพละ 1 ชุด
  3. ชุดลำลอง 2 – 3 ชุด
  4. อุปกรณ์อาบน้ำ
  5. เสื้อกันหนาว
  6. เครื่อง NoteBook เพื่อทดลองการเขียนโปรแกรม (ถ้านักเรียนมี ให้นำมาด้วย)
  7. หากน้องๆ มีโรคประจำตัวให้จัดเตรียมยามาด้วย

  หมายเหตุ

    1. การเข้าร่วมค่ายครั้งนี้เฉพาะนักเรียนเท่านั้น และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์ต่างๆ

  1. หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ แพ้อาหารต่างๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
จำนวนคนดู: 376