ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19)

หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานพันธมิตร ได้มีการส่งเสริมให้มีการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบอร์ด KidBright เป็นสื่อโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน เพื่อช่วยนำไปสู่การสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ครูในกลุ่มโรงเรียนนำร่องในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทั่วประเทศ  จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ในขณะนี้ ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิค 19 ทางเนคเทคและศูนย์ประสานงานภูมิภาคเล็งเห็นถึงความสำคัญและการนำบอร์ด KidBright มาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน และสิ่งประดิษฐ์ จึงได้มีการจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อต้านโควิค 19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือคนทั่วไป

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมการใช้บอร์ด KidBright เพื่อประยุกต์ในการทำแอปพลิเคชันต้านไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า

3.เพื่อกระตุ้นให้ครูเป็นนักประดิษฐ์ทางด้านการเรียนรู้ผ่านบอร์ด KidBright

กลุ่มเป้าหมาย

1.คุณครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมนำร่องที่ได้รับมอบบอร์ด KidBright

2.มีความสนใจและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดเวลาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ

หลักเกณฑ์การส่งโครงงานเข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดกรอบใบสมัคร ชื่อโครงงาน ประโยชน์ของโครงงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องใช้บอร์ด KidBright เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่

กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน

1.ใช้บอร์ดหลัก KidBright และ KidBright IDE หรือKB-IDE และสามารถใช้บอร์ดเสริมในการพัฒนาโครงงานร่วม

2.ผู้เข้ารอบ 20 ทีม สุดท้าย ได้เงินสนับสนุนทีมละ 2,000 บาท เพื่อพัฒนาให้ต้นแบบสมบูรณ์ขึ้นจากเดิม

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกผลงานที่สมัคร จะต้องทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอ ความยาว 5-7 นาที ในการนำเสนอผลงาน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.ผลงานที่สมัครเข้าร่วมคืออะไร ได้ไอเดีย หรือแรงบันดารใจมาจากอะไร

2.พัฒนาผลงานนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไร / ใครได้ประโยชน์

3.อธิบายการทำงาน/การใช้งาน/การเล่น มาให้เข้าใจ

ผลการพิจารณารอบแรกจะคัดเลือกจากศูนย์ประสานงานภูมิภาค ทั้ง 5 ศูนย์ประสานงาน ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน สวทช. และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน 3 เดือน

รางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน   5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ผู้ประสานงานโครงการ

1.นางสาวพีรนันท์  กาญจนาศรีสุนทร โทร. 02 564 6900 ต่อ 2356

2.นางสาวนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์ โทร. 02 564 6900 ต่อ 2328 Mobile 086 883 3918, email nauprang.cha@nectec.or.th

3.ศูนย์ประสานงานภูมิภาค(ภาคใต้) ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว 075 673532

จำนวนคนดู: 30