ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล.จับมือ สพป.นศ.4 ลงนามเอ็มโอยูเสริมสร้างความความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา
พิธีลงนามMOU
          วันนี้ (11 มีนาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มวล. และนายอำนาจ สุทิน รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.4 ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุม AD 3401 (ห้องประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
           ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีลงนามว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์บริการการศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ และการลงนามในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่มวล.และสพป.นศ.4 จะได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ร่วมกันทำให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงในอนาคต และครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของความร่วมมือและจะมีความร่วมมือในลักษณะอื่นๆต่อไปในอนาคตอีกด้วย
           โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดการบริหารในศตวรรษที่ 21 : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนระดับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวย ในสังกัดสพป.นศ.4 เข้าร่วมจำนวน 160 คน พร้อมนำชมพื้นที่ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย สวนวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มวล. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานพฤษศาสตร์อีกด้วย
หน่วยงานผู้ส่งข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร https://intranet.wu.ac.th/th/detail/19510
ประมวลภาพกิจกรรม 
จำนวนคนดู: 59