Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                         อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561 – 2563) จำนวน 1 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 9,000 บาท/เดือน)

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ                                                         อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการ YSC

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ม.2 – ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ YSC 2022 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม »

SOCIETAL IMPACT

Previous
Next
Previous
Next

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 11,718