ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลือกภาษาที่ต้องการ |

Menu
Menu

บุคลากร

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางกาหลง รักขพันธ์

นางกาหลง รักขพันธ์

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนิษฐา เอียดมาก

นางสาวกนิษฐา  เอียดมาก

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวณัฐนิช เสือเดช

นางสาวณัฐนิช เสือเดช

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม

นางสาวเยาวณีย์ ชูขำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม

นายเสมอไหน เพ็งจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

นางสาว พุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ

จำนวนคนดู: 238