ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลือกภาษาที่ต้องการ |

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นายสุขุม ศรีสมบัติ
นายสุขุม ศรีสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวศรัญญา ทองอยู่
นางสาวศรัญญา ทองอยู่

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางกาหลง รักขพันธ์

นางกาหลง รักขพันธ์

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนิษฐา เอียดมาก

นางสาวกนิษฐา  เอียดมาก

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นายสุขุม ศรีสมบัติ
นายสุขุม ศรีสมบัติ

ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นางสาวเยาวณีย์ ชูขำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง
นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นายเสมอไหน เพ็งจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นายภัทราวุธ สมปรีดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นางสาวณัฐนิช เสือเดช

นางสาวณัฐนิช เสือเดช

พนักงานธุรการฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม​

จำนวนคนดู: 362