ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลือกภาษาที่ต้องการ |

Menu
Menu

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

นายสุขุม ศรีสมบัติ

นายสุขุม ศรีสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม/ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

หัวหน้าฝ่ายประชาสังคมและชุมชน/หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ

จำนวนคนดู: 97