หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

มาตรฐานกลาง 5ส

ภาพการดำเนินงาน

Self-Audit

ผลการประเมิน

ร่วมกันสร้างวินัย

นโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส GREEN ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บริการวิชาการ ได้กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไว้ดังนี้

นโยบาย 5ส / แผนการดำเนินการ
 • มีผลการประเมิน 5ส ไม่ต่ำกว่า 4.5
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์บริการวิชการ มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยใช้เครื่องมือ 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
 • ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าส่วน สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการ โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน
 • จัดทำแผนการดำเนินการ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • ทำความเข้าใจ แจ้งปฏิทินการตรวจประเมินตามมาตรฐานกลาง
 • Big Cleaning หน่วยงานทุกเดือน หรือตามมติที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 • ประเมินผล Self-Audit
 • รับการตรวจประเมินผลในระดับหน่วยงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน / ภายนอกหน่วยงาน
 • นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
 • เพื่อให้การดำเนินงาน 5ส  เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 90