หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

มาตรฐานกลาง 5ส

ภาพการดำเนินงาน

Self-Audit

ผลการประเมิน

ร่วมกันสร้างวินัย

ภาพการดำเนินงาน 5ส Green ปี 2564

ภาพการดำเนินงาน 5ส Green ปี 2563

ภาพการประเมิน 5ส Green ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

ภาพการประเมิน 5ส Green ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 100