ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม (Happy Tree Model)
          ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และอาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านการพัฒนาสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่ผู้แทนชุมชนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
          1. พื้นที่ชุมชนวังอ่าง และสมาชิกโรงเรียนพื้นที่ตำบลวังอ่าง ได้แก่ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี โรงเรียนบ้านควนมิตร โรงเรียนบ้านหนองนนทรี และ โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          2.พื้นที่บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง และ พื้นที่บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยโดยชีววิธี ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการตามแนวคิด Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวมเป็นกรอบหลักเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือบูรณาการในระดับชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินการตามแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน และรับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการขอขอบคุณ คณาจารย์ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง
จำนวนคนดู: 79