ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเครือข่ายชุมชน คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าไทร ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2564
          จากการทำงานของคณาจารย์สำนักวิชาต่างๆ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่นักเรียน คุณครู และสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
      1. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย และศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี        2. องค์ความรู้ด้านการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย อาจารย์วาลุกา เอมเอก หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภออ
          ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทุกสำนักวิชา คณาจารย์จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)) ผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชน นักเรียน/คุณครูพื้นที่ตำบลวังอ่าง ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่จากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ได้รับรางวัลดังกล่าว
จำนวนคนดู: 32