ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธนาคารปูม้า มวล.วช. ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัลระดับชาติ "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน
          ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประกวด “ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรปูม้าระดับชุมชนอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูและสร้างชื่อให้แก่ธนาคารปูม้าที่มีความเข้มเข็งให้เกิดเป็นแบบอย่างการดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันของชุมชนอื่นๆ ตลอดจนเพื่อประชาชนทั่วไปได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ผลการประกวดดังกล่าว โครงการธนาคารปูม้า มวล.วช. ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัล 3 รางวัล จากการประกวดธนาคารปูม้าชุมชน 3 ประเภท ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ประเภทศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชน

ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่งบ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชนะเลิศ ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนเดิมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่

ได้แก่ ธนาคารปูม้าบ้านท่าพยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนคนดู: 135