ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564
“Practicing after a pandemic: The new roles of Thai pharmacist practitioners”

ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์
ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 “Practicing after a pandemic: The new roles of Thai pharmacist practitioners”
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564  โดยความร่วมมือระหว่างชมรมเภสัชกรภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ “Practicing after a pandemic: The new roles of Thai pharmacist practitioners” ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
            ในการจัดงานประชุมทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ ทีมงานร่วมดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมการประชุมจัดขึ้น ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเปิดกิจกรรมการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. จิราภรณ์ ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาเภสัชกร โดยได้รับความสนใจจากเภสัชกรจากทั่วประเทศกว่า 300 คน
ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์
ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์
            กิจกรรมการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย กิจกรรมการประกาศรายชื่อเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีเภสัชกรได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 12 ท่าน, กิจกรรมกรรมการสภาหาเสียง,การเสวนา และการบรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสวนา และการบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ภายใต้หัวข้อการเสวนา และบรรยาย คือ
     1.การเสวนาแลกเปลี่ยนหัวข้อ Telepharmacy ร้านยาจะปรับตัวอย่างไร โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม, พญ.พิรญาณ์ ธำรงธีระกุล, ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ, ภก.วิรุณ เวชศิริ ดำเนินรายการโดย ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ และ ภญ.สุณีรัตน์ กิตติคุณ
     2.การบรรยาย หัวข้อ “ปลดล็อค กัญชา-กัญชง” โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัข
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
     3.การบรรยาย หัวข้อ “วัคซีนโควิด-19: ประสิทธิภาพและความปลอดภัย” โดย ศาสตราจารย์ พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     4.บรรยาย หัวห้อ “Crisis management กับระบบยา” โดย ภญ.วิชชุนี พิตรากูล โรงพยาบาลสมุทรสาคร
     5.บรรยาย หัวข้อ “บทบาทเภสัชร้านยากับผู้ป่วยโรคจิตเวช” โดย ดร.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภญ.น้ำฝน ปิยะตระกูล โรงพยาบาลวนปรุง
ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์
           นอกจากการเสวนา และการบรรยายภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจดังกล่าวแล้ว ยังมีหัวข้อความรู้ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ในช่วง  Lunch symposium ซึ่งประกอบด้วย
     1.บรรรยาย หัวข้อ “Pharmacists are key to quality use of medicines for biosimilars”
โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน สนับสนุนโดยบริษัทอัพจอห์น (ประเทศไทย)จำกัด; Viatris Thailand
     2.บรรยาย หัวข้อ “Trust in CPRV: From pre-exposure to post-exposure prophylaxis”
โดย รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ สนับสนุนโดยบริษัทไบโอวาลิส จำกัด
            สำหรับในช่วงพิธีปิด ได้รับเกียรติจาก ภญ.สุจิตา กุลถวายพร ประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้ เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยจากผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมการประชุม และได้รับข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการรับความรู้จากหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุม ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาวิชาชีพได้ต่อไป
จำนวนคนดู: 54