สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)  สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 – 4 หลักสูตร Basic Course รุ่นที่ 5 – 6 หลักสูตร Advance Course) ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,สถาปนิกอิสระ วิศวกร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 5  ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จำนวนคนดู: 8