ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สวทช. ร่วมแนะนำศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC ให้กับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สวทช. ร่วมแนะนำศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC ให้กับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สวทช. ร่วมแนะนำศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC ให้กับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) นำโดยคุณอติพร สุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการ YSC ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) จัดกิจกรรมแนะนำศูนย์ประสานงานฯ ให้แก่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในการเตรียมความพร้อมการจัดส่งโครงงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงการในปีนี้ (YSC 2022) ซึ่งในปีนี้โครงการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24  โดยกิจกรรมประกอบด้วย
     1.การแนะนำบทบาทหน้าที่ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ศูนย์ประสานงานโครงการส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ
     2.กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน หัวข้อ ความสำเร็จและโอกาสจากการทำโครงงาน โดยเยาวชนรุ่นพี่โครงการ YSC จากศูนย์ฯ ภาคใต้ นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ ศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (YSC 2009, 2011) และนายกมลทรัพย์ ทรัพย์มี ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (YSC 2021) ร่วมแบ่งปันเทคนิคในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำโครงงานเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงาน และประสบการณ์การแข่งขันในเวทีระดับโลก
        ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการ YSC ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ดร.สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และคุณครูกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ตลอดจนคุณครูและนักเรียนทุกท่านที่ให้การต้อบรับศูนย์ประสานงานฯ อย่างดียิ่ง
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สวทช. ร่วมแนะนำศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC ให้กับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สวทช. ร่วมแนะนำศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC ให้กับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สวทช. ร่วมแนะนำศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC ให้กับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
จำนวนคนดู: 88