ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์
          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมการอบรมฯ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเปิดกิจกรรมการอบรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงาน และว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จำนวน 47 คน
          สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรทางศึกษามีทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสในการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ภายใต้หัวข้อการอบรม 4 หัวข้อ โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
      1. หัวข้อ การสนทนาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำหรับการติดต่อ การทักทาย การแนะนำตัว  วิทยากร: อาจารย์ไซม่อน ม๊อกซอน
      2. หัวข้อ การสนทนาเกี่ยวกับโรงเรียน การพูดแนะนำโรงเรียนของตนเอง   วิทยากร: อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ
      3. หัวข้อ การขอบคุณ การขอร้อง การขอโทษ การขัดจังหวะการสนทนา    วิทยากร: อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
      4. หัวข้อ การสนทนาเกี่ยวกับวันและเวลาและการนัดหมาย   วิทยากร: ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี
          ทั้งนี้ การจัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.นครศรีธรรมราช.เขต 4) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขั้นพื้นฐาน ภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การฝึกอบรมแก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย และความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อุปกรณ์ สถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบออนไลน์
จำนวนคนดู: 155