ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งชน ผลักดัน ผลิตภัณฑ์ “น้ำมันนวดไพล”
ลงพื้นที่แนะนำและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งชน ผลักดัน ผลิตภัณฑ์ “น้ำมันนวดไพล”
          เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “น้ำมันไพล ทาถูนวด แก้ปวดแก้เมื่อย” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านทุ่งชน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
          “โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน” ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในรูปแบบของ Social engagement มุ่งพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้านสุขภาพ และเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาด้านสุขภาพในพื้นที่ให้มีหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Good health and Well-being) รวมทั้งการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำสำหรับทุกคน (Decent work and Economic growth) บนพื้นฐานการทำงานแบบเชิงบูรณาการภาคีหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnerships for the Goals) ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ ลงพื้นที่สำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพร ตลอดจนค้นหาแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพร อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่งเสริมภาวะสุขภาพชุมชนโดยสมุนไพร ให้กับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่องทางการตลาดเข้าถึงง่าย และดึงดูดลูกค้า ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่ม และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรต้นแบบ มีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
          ในการนี้ อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และคณะทำงาน ได้พัฒนาสูตรตำรับน้ำมันนวดสมุนไพรร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ำมันไพล ทาถูนวด แก้ปวดแก้เมื่อย” ให้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร บ้านทุ่งชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และประชาชนที่สนใจ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการผลิตน้ำมันนวดสมุนไพร โดยได้สาธิตวิธีการทำ และให้ผู้เข้าร่วมลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ภายใต้แบรนด์ “Happy Herb” สุขกายสุขใจด้วยสมุนไพรท้องถิ่น ตามแนวคิดการทำงานวิชาการรับใช้สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (Holistic model) โดยยึดเป้าหมายสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม โดยใช้แบบจำลอง ต้นไม้แห่งความสุข (Wu Happy tree) ประกอบด้วย 5 กิ่งสาขา ได้แก่ อาชีพดี สุขภาพดี ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาดี และสังคมวัฒนธรรมดี ดังนั้น ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร “Happy Herb” จึงเป็นกิ่งก้านหนึ่งที่มีประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สมุนไพรในพื้นที่เพื่อรักษาโรคปวดเมื่อย และส่งเสริมสุขภาพ 
          ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะดำเนินการนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าว ร่วมใช้ในการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุร่วมกับโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเมื่อย ยกระดับมาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินการขั้นต่อไป
ลงพื้นที่แนะนำและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด
ลงพื้นที่แนะนำและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด
ลงพื้นที่แนะนำและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด
ลงพื้นที่แนะนำและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด
จำนวนคนดู: 171