ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม (Happy Tree Model)
ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม (Happy Tree Model)
ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม (Happy Tree Model)
          เมื่อวันที่ 9 และ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และอาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่ผู้แทนชุมชนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม พร้อมถ่ายทำสื่อวิดีโอ “การป้องกันการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ” เพื่อประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนเป้าหมายพื้นที่ต่างๆ ต่อไป กิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
           1. พื้นที่ชุมชนวังอ่าง และสมาชิกโรงเรียนพื้นที่ตำบลวังอ่าง ได้แก่ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี โรงเรียนบ้านควนมิตร โรงเรียนบ้านหนองนนทรี และ โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพในชุมชน ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม (Happy Tree Model)
          2. พื้นที่บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง เป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยโดยชีววิธี และโครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพในชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          3. พื้นที่บ้านบางสุขขี ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) และโครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพในชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการตามแนวคิด Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวมเป็นกรอบหลักเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือบูรณาการในระดับชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินการตามแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ คณาจารย์ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง 
ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม (Happy Tree Model)
จำนวนคนดู: 53