ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

U2T ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนแก่ผู้แทนเกษตรกรชาวประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
U2T ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนแก่ผู้แทนเกษตรกรชาวประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

             เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และอาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ลงพื้นที่บ้านอ่าวบอน ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ด้านผลการประเมินสุขภาพของเกษตรกร ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของเกษตรกร การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ (SDG3) แก่ผู้แทนเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร และ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ คณาจารย์ คณะทำงาน และสมาชิกชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง (SDG14) จากการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมถ่ายทำสื่อวิดีโอ “การป้องกันการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ” และ “การฝึกหายใจและการบริหารปอด” เพื่อประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนเป้าหมายพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

             อนึ่ง กิจกรรมพัฒนาตำบลภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ อ้างอิงจาก นายแพทย์ประเวศ วะสี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินการตามแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ คณาจารย์ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

U2T ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนแก่ผู้แทนเกษตรกรชาวประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนคนดู: 40