ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ มารีน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ มารีน
          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course) ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

 

     1. นายนิรวัจ วิศาลเสาวภาคย์
     2. นายอธิป คำคง
     3. นางสาวนาฏศิลป์ ชื่นเกษม
     4. นางสาวนราธร เก่งการธรรม
     5. นายชวัลวิทย์ ด้อมกลาง
     6. นางสาวรักตกมล พระราช
     7. นางสาวบุษยณัฐ เพ็งภาจร
     8. นางสาวนิพาดา ชาววงศ์
    9. ว่าที่ ร.ต.รอฉีดี บ่ายศรี
    10. นายธนกร กลิ่นบัวแก้ว
    11. นายนนทวัฒน์ ชุมแสง
    12. นางสาววิชญา พันธ์สวัสดิ์
    13. นายบุญญฤทธิ์ ยศไชยวิบูลย์
    14. นายธนากรณ์ แสงธะนู
    15. นายวรกานต์ กันธะพรม
    16. นายนราธิป ลีธีระ
    17. นางสาวจุฑาทิพย์ โสมาบุตร
    18. นางสาววณิชชา โกศรียบุตร
    19. นางสาวพิมพ์ชนก อิงเจริญสุนทร
    20. นางสาวพัชรมน เจริญศรีรุ่งเรือง
    21. นางสาวพัทธมน บุญหนัก
    22. นางสาวปุญชรัสมิ์ วัดพิชัย
    23. นายทศนัย งะหมาด
    24. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ
    25. นายยศนนท์  สุกิจปัญญาโรจน์
    26. นายนันทศักดิ์ ทรัพย์ถาวร
    27. นางสาววรรจชนก ตันมีสุข
    28. นายปภาณภัค ประกอบผล
    29. นางสาววัลคุ์วดี ทัลวัลลิ์
    30. นางสาวสุวิมล จุลิวัลลี
    31. นายเกียรติภูมิ สนับแน่น
    32. นางสาวอารีรัตน์ ตั้งอั้น
    33. นางสาวธัญยธรณ์ หนูแก้ว
    34. นางสาวณัฐธิดา จันทวงศ์
    35. นางสาววาสนา คงดี
    36. นางสาวกัญญาพัชร สุขย้อย
    37. นางสาวพรรณกาญจน์ หายโศก
    38. นางสาวฉัฐกนก ศรีเทพ
    39. นายพิพัฒน์ คลองดี
    40. นางสาวชุดาภรณ์ สว่างภูมิ
    41. นางสาวพิมพกานต์ ละอองดี
    42. นางสาวพัชรพร ทันบุตร
    43. นางสาวจันทมณีต์ วัสสัณฏชาฏ
    44. นางสาวสุพิรญา สาลี
    45. นางสาวพรพนิต ศรีสังข์ 
    46. นางสาวอมรรัตน์ ชินชำนาญ
    47. นางสาวญาณพัทธ์ ธนันเตชสิทธิ์
    48. นางสาววาริศา จินดารัตน์
    49. นางสาวอภิชยา สัจจา
    50. นางสาวปัณฑารีย์ ภู่โชติ
    51. นางสาวนูรียะฮ์ ชัยศิริ
    52. นางสาวสุธินี อินทรสงเคราะห์
    53. นางสาวเปรมกมล  กาญจนาราษฎร์
    54. นางสาวสิริวรรณ จันทะเสน
    55. นางสาวภัทรทิรา บุญประชุม
    56. นายกลวัชร จันทร์หอม
    57. นายทิวาปกฏ ปานโบว์
    58. นายอรเทพ มือเสือ
    59. นางสาวอารัฟ แลรอซา
    60. นางสาวนภาพรรณ สมาแอ
 
          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตอบรับ และยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 (ภายในเวลา 16.00 น.) ผ่านลิงค์ Google Form ด้านล่างนี้
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์: 075 – 673532 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com        
แบบตอบรับ มาร์รีน
จำนวนคนดู: 710