ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด งานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “สำรวจขั้วโลก (ป่วน)” โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงไทยคนแรก สำรวจขั้วโลกดินแดนมหัศจรรย์ ใน รูปแบบออนไลน์
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด งานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “สำรวจขั้วโลก (ป่วน)” โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงไทยคนแรก สำรวจขั้วโลกดินแดนมหัศจรรย์ ใน รูปแบบออนไลน์
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด งานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “สำรวจขั้วโลก (ป่วน)” โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงไทยคนแรก สำรวจขั้วโลกดินแดนมหัศจรรย์ ใน รูปแบบออนไลน์
          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  กิจกรรมพิธีเปิดในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในนามเจ้าภาพร่วม และผู้บริหารจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวให้โอวาท และเปิดกิจกรรมการอบรม
           ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงไทยคนแรก สำรวจขั้วโลกดินแดนมหัศจรรย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สำรวจขั้วโลก (ป่วน)” ในเวลา 10.00 – 12.00 น.
           สำหรับโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่สนใจจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 60 คน โดยขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 โดยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meetings คือ
     1. การบรรยาย: มีผู้บรรยายจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2. ภาคปฏิบัติการ: การจัดแสดง สาธิตและฝึกปฏิบัติจริงจากผู้ชำนาญ เช่น การจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์น้ำ, การเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลัง, การถ่ายรูปตัวอย่างเพื่อใช้ในงานวิจัย เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อ มีกิจกรรมสลับเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
     3. การทำโครงการวิจัยขนาดเล็กหรือหัวข้อสัมมนา: ผู้เข้าอบรมจะแบ่งกลุ่มเพื่อทำโครงการวิจัยเล็กๆ หรือเลือกหัวข้อสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม มีคณะนักวิจัยเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงและให้การการปรึกษา โดยฝึกให้คิดการตั้งโจทย์ปัญหา การวางแผนการทดลอง การลงมือทำการทดลอง การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง เขียนรายงาน และมีการนำเสนอผลต่ออาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันและเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน จัดให้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยแบบครบถ้วน
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด งานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “สำรวจขั้วโลก (ป่วน)” โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงไทยคนแรก สำรวจขั้วโลกดินแดนมหัศจรรย์ ใน รูปแบบออนไลน์
จำนวนคนดู: 51