ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ “The 28th Marine Ecology Online Course” อย่างเป็นทางการ ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวัจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
          ในกิจกรรมพิธีเปิด โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณวราริน วงษ์พานิช ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวต้อนรับน้องๆ ผู้เข้าอบรมในนามเจ้าภาพร่วมดำเนินงาน โดยมีคุณพรสุรีย์  กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ได้ให้โอวาทในนามของผู้สนับสนุนโครงการในครั้งนี้
          ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานถึงเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดรายละเอียดของกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ
          1. การบรรยาย: โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          2. ภาคปฏิบัติการ: การจัดแสดง สาธิตและฝึกปฏิบัติจริงจากผู้ชำนาญ เช่น การจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์น้ำ, การเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลัง, การถ่ายรูปตัวอย่างเพื่อใช้ในงานวิจัย เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อ มีกิจกรรมสลับเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
          3. การทำโครงการวิจัยขนาดเล็กหรือหัวข้อสัมมนา: ผู้เข้าอบรมจะแบ่งกลุ่มเพื่อทำโครงการวิจัยเล็กๆ หรือเลือกหัวข้อสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม มีคณะนักวิจัยเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงและให้การปรึกษา
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
          ทั้งนี้ โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดยความร่วมร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษา จำนวน 60 คน จาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
         นอกจากนั้น โครงการฯ จัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในช่วง Special Talk: สำรวจขั้วโลก (ป่วน) ได้รับเกียรติการบรรยายจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงไทยคนแรก สำรวจขั้วโลกดินแดนมหัศจรรย์
          หลังจบกิจกรรมในช่วงพิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ กิจกรรมในช่วงบ่ายจะเป็นช่วงสำคัญของผู้เข้าอบรมที่จะได้รับฟังการชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ตลอดจนการเจอกับที่ปรึกษาประจำกลุ่มเป็นครั้งแรก 
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์” The 28th Marine Ecology Online Course
จำนวนคนดู: 71