ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting

มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน ในโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (The Twenty-fourth Young Scientist Competition : YSC 2022) จำนวน 75 โครงงาน จาก 9 สาขา และจาก 19 โรงเรียนทั่วภาคใต้ โดยแต่ละโครงงานจะได้รับทุนในการพัฒนาโครงงานละ 3,000 บาทและรับคำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงานจากที่ปรึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ มวล. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน ภายใต้โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (The Twenty-fourth Young Scientist Competition: YSC 2022) โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวแสดงความยินดีและคุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC สวทช.บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปลุกกระแสสร้างแนวคิด นักวิทย์ นักประดิษฐ์รุ่นใหม่”
          จากนั้นผู้พัฒนาโครงงานเข้าร่วมกิจกรรมรับคำปรึกษาการพัฒนาโครงงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ช่วงเดือนมกราคม 2565 โดยโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นสนับสนุนให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปีนี้ภาคใต้มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงงานเข้าประกวดมากที่สุดในประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 304 โครงงาน และคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงานให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนจำนวน 75 โครงงาน จาก 9 สาขา ดังนี้ 1.สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 โครงงาน 2.สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 โครงงาน 3.สาขาเคมี จำนวน 17 โครงงาน 4.สาขาชีววิทยา จำนวน 15 โครงงาน5.สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ จำนวน 4 โครงงาน 6.สาขาวัสดุศาสตร์จำนวน 6 โครงงาน 7.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 11 โครงงาน 8.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 โครงงาน และ9.สหสาขา จำนวน 2 โครงงาน
          ข่าวโดย นางสาวรัชฏาพร มีแก้ว นักศึกษาสหกิจศึกษา (งานข่าว) ส่วนสื่อสารองค์กร
มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
มวล. ร่วมกับ สวทช.และ วช. มอบทุนพัฒนาโครงงานแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting
จำนวนคนดู: 88