ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์พิริยา ชนสุต อาจารย์ปาลิกา เวชกุล อาจารย์ ดร.สินีนาฏ สันพินิจ และอาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน “โครงการวิชาการรับใช้สังคม: พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน” ณ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
          โครงการวิชาการรับใช้สังคม: พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน” ดำเนินการภายใต้งบประมาณโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ด้วยการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแกนนำสุขภาพชุมชนด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพทั้งในด้านเภสัชศาสตร์ เวชกรรม หัตถเวชกรรม ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยข้อเข่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น ให้ผู้รับบริการในชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการและได้รับมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและใช้สมุนไพรท้องถิ่นสำหรับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งแนวทางการทำงานดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนในระดับท้องถิ่น ชุมชนและเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.
           ในการนี้ อาจารย์พิริยา ชนสุต และคณะทำงาน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบริการของคลินิกแพทย์แผนไทยของ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการแก่ชุมชนในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้ รพ.สต.มีบริการด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน จึงมีแผนดำเนินการกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) พัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อสนับสนุนบริการแพทย์แผนไทย 2. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำสุขภาพด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย ด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้านบริการแพทย์แผนไทย และ3) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยแก่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้หารือร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา นำโดย ผู้อำนวยการรพ.สต. นายสมโชค นงค์นวล และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย เรื่องโจทย์ความต้องการด้านบริการแพทย์แผนไทยที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนได้ โดยเฉพาะในกลุ่มปัญหาสุขภาพหลัก กลุ่มเปราะบางของชุมชน อาทิ การบริการแช่เท้า (กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) การพอกเข่า (กลุ่มผู้ป่วยปวดเมื่อย) การสุมยา เป็นต้น รวมถึงแนวทางพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ในอนาคต ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะนำไปสังเคราะห์สำหรับการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป
ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย
จำนวนคนดู: 38