ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะทำงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope” ภายใต้โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 2 (Early Childhood Education Equity Project: ECEEP) ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ ผดุงกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พร้อมด้วย นายประวิง ใจห้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวสุวิชานันท์ สุขสบาย ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
          โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 2 (ECEEP)  เป็นโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ และพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 392 ศูนย์ 154 องค์การบริหารส่วนตำบล 27 อำเภอ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” ส่งเสริมทำให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals”ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย
          ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ ผดุงกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พร้อมด้วย นายประวิง ใจห้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะทำงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงาน “พันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม” ภายใต้แบบจำลอง ต้นไม้แห่งความสุข (Happy tree model) และได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของนายก อบต.
          นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนางสาวสุวิชานันท์ สุขสบาย ผอ.กองการศึกษาฯ ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านมา และเป้าหมายการดำเนินงานในปีที่ 2 หลังจากนั้น เปิดเวทีระดมความคิดเห็น โดยที่ประชุม คณะผู้บริหารของ อบต.ไทยบุรี และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ บุคลากร และงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งพร้อมประสานความร่วมมือที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลไทยบุรีแบบองค์รวมในอนาคต ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลนำไปสังเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัย ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร HighScope”
จำนวนคนดู: 17