ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) จัดการประกวดโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth Young Scientist Competition: YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 โดยผู้พัฒนาโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน และรับทุนสนับสนุน จำนวน 73 โครงงาน จากโรงเรียนทั่วภาคใต้
          โครงงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยผ่านการนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 73 โครงงาน  จาก 9 สาขา ประกอบด้วย
          1. สาขาคอมพิวเตอร์                          จำนวน  6 โครงงาน
          2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์                      จำนวน  4 โครงงาน
          3. สาขาวัสดุศาสตร์                            จำนวน  6 โครงงาน
          4.สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์    จำนวน  3 โครงงาน
          5.สาขาคณิตศาสตร์                           จำนวน  9 โครงงาน
          6.สาขาเคมี                                    จำนวน 17 โครงงาน
          7.สาขาชีววิทยา                               จำนวน 15 โครงงาน
          8.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม              จำนวน 11 โครงงาน
          9.สาขาสหสาขา                               จำนวน  2 โครงงาน 
ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
         โดยโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ภาคใต้ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)  ดังนี้
ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
ศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค ภาคใต้
           รางวัลรอบผลงานโครงงานที่ได้รับการสนับสนุนมีดังต่อไปนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค: ได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 12 โครงงาน
  • รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองระดับภูมิภาค จำนวน 41 โครงงาน
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth Young Scientist Competition: YSC 2022) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้)  ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2022 ในปีนี้ที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป 
จำนวนคนดู: 24