ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายโครงการ ร่วมกับ คณะทำงาน รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
         โครงการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นพัฒนาระบบเครือข่ายภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” และการเพิ่มศักยภาพของ รพ.สต. ในงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ดังนั้น เน้นการดูแลบริการผู้ป่วยให้ครอบคลุมผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และจัดทำระบบเทคโนโลยีสุขภาพ (eHealth) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ให้บริการทั้งผู้ให้บริการในพื้นที่ระดับ รพ.สต. และแม่ข่าย รวมถึงการส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย
          ในการนี้ ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ ปี 2565  จากการดำเนินงานในช่วง 2 ปีแรกนั้น ทางโครงการฯ เน้นให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาระยะยาว (Long term care; LTC) ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน จึงเกิดโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 ให้ระบบบริการให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบบริการ ได้แก่ 1) ระบบฐานข้อมูลรวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 2) ระบบการให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่ต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและระยะยาว และ3) ระบบการให้บริการส่งเสริมและป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมทั้ง ได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่อง “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ร่วมกับ คณะทำงาน รพ.สต. นำโดย นายสมโชค นงค์นวล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และแกนนำ ได้ให้ข้อเสนอแนะและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายโครงการ และมอบอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 และยาสามัญประจำบ้าน ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะนำไปสังเคราะห์ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดันพัฒนา “เครือข่ายบริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ไร้รอยต่อ”
จำนวนคนดู: 13