ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม “ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับ นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ และคณะครู ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนชุมชนใหม่ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
          โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนใหม่ และโรงเรียนพื้นที่ชุมชนรายรอบ เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2565 มุ่งเป้าการตอบสนองเพื่อให้อาหารกลางวันเพียงพอ ครบถ้วนทางโภชนาการ ตลอดจนปลอดภัยต่อนักเรียน การจัดการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะอาชีพผู้ประกอบการ มีการบูรณาการการเรียนการสอนแก่นักเรียน สู่การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้การนำหลักสูตรฯ ไปเผยแพร่ขยายพื้นที่ในโรงเรียนรายรอบ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก (SDGs) อาทิ เป้าหมายข้อที่ 1 “No Poverty” ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ เป้าหมายข้อที่ 2 “Zero Hunger” ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” ส่งเสริมการมีสุขภาวะและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของวัยเด็ก เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” ส่งเสริมทำให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกของมหาวิทยาลัย
          ในการนี้ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ได้ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการปีที่ 3  นอกจากนี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้หารือร่วมกับโรงเรียนชุมชนใหม่ นำโดย นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เรื่องการดำเนินการ “ต่อยอด ขยายผล” เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชุมเห็นร่วมกันพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน ทั้งการส่งเสริมการยกระดับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ รวมถึงทำงานขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่าย อาทิ ส่งเสริมงานยุวเกษตรกรในโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอนำไปสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดความรู้การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้และเผยแพร่ขยายพื้นที่ในโรงเรียนรายรอบ ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ผลักดันสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
จำนวนคนดู: 22