ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร และอาจารย์ ดร. จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ร่วมจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การวางแผนระบบการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุ์คุณภาพ” และ “กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกษตรกรฟาร์มสุกร” ภายใต้โครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (Holistic area based community development) ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมซอย 3 ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
          ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ความร่วมมือของคณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการยกระดับพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาแบบองค์รวม ด้วยกลไกการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ฯ มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต ต่อยอดรายได้เสริม ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 1 “No Poverty” ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ เป้าหมายข้อที่ 2 “Zero Hunger” ขจัดความหิวโหย ส่งเสริมเข้าถึงความรู้ ทักษะเทคโนโลยีเกษตรแบบยั่งยืนแก่เกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในระดับท้องถิ่น ชุมชนและเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกของมหาวิทยาลัย
        ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร  และอาจารย์ ดร. จารุภา เลขทิพย์ ได้ดำเนิน “กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน” แจ้งผลการประเมินสุขภาพโรคสำคัญของเกษตรกร ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของเกษตรกร พร้อมให้ข้อมูลสุขภาพการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ และข้อมูลการป้องกันโรคการป้องกันโรคเมลิออยด์จากสิ่งแวดล้อมและสัตว์ แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
          นอกจากนี้ นายสนอง ทองยอด ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรฯ ให้คำปรึกษาเรื่อง “เทคนิคทำคลอด และโปรแกรมการใช้วัคซีน” เพื่อประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุคุณภาพ จากนั้น คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ได้ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรฯ ทั้งนี้ คณะทำงาน จะลงพื้นที่เพื่อดำเนินการและติดตามผลการดำเนินโครงการในลำดับถัดไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ บริการให้คำปรึกษาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจหมู ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
จำนวนคนดู: 17