ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามังคุดเขาคีรีวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีเกษตรกร ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมังคุดเขาคีรีวง รวมถึงภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 60 รายเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง เพื่อเตรียมความพร้อมของสวนมังคุด และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI มังคุดเขาคีรีวง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ บัวศรี  นายอำเภอลานสกา มาเป็นประธานในพิธีเปิด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และการให้ความรู้โดย คุณกัญญา  วชิรวรกุลชัย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”  รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการ ในการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามังคุดเขาคีรีวง และการตรวจประเมิน เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด อุทยานแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอลานสกา เข้าร่วมรับฟังและร่วมผลักดันให้เกษตรกรร่วมถึงผู้จัดจำหน่ายมังคุดเขาคีรีวงเข้าร่วมขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสร้างกระบวนการผลิตสินค้า มังคุดเขาคีรีวง ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถติดตราสัญลักษณ์ GI ไทย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามังคุดเขาคีรีวง และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของสินค้าไทย ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้สินค้า GI ไทยสามารถสร้างเรื่องราว (Story) ที่จะบ่งบอกถึงความแตกต่างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ชื่อเสียง
          สำหรับการดำเนินงานในขั้นถัดไป ทางโครงการจะเปิดรับสมัครให้เกษตรกรและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามังคุดเขาคีรีวง เข้าร่วมขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง และจะมีคณะกรรมการเพื่อลงตรวจสอบตามรายละเอียดของข้อกำหนดและมาตรฐานของสินค้ามังคุดเขาคีรีวงซึ่งได้จัดทำเอาไว้ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปรับปรุงสวนให้ผ่านการตรวจประเมิน โดยในปีงบประมาณ 2565 คาดว่าจะมีผู้ขอใช้ไม่ต่ำกว่า 150 ราย และน่าจะมีผู้ผ่านการตรวจสอบและได้ตราสัญลักษณ์ GI ไม่น้อยกว่า 50 ราย ซึ่งจะช่วยให้ “มังคุดเขาคีรีวง” ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของประเทศ และส่งเสริมให้สินค้า GI ไทยได้มาตรฐานสามารถส่งออกและทำตลาดได้ในสากล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกิดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ามังคุดเขาคีรีวง
จำนวนคนดู: 26