ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC (โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้พัฒนาโครงการงานตัวแทนจากภาคใต้ ที่คว้ารางวัลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 และประกาศผลการประกวดงานการประกาศผลรางวัลการประกวดผลงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยผลการประกวด เยาวชนคนเก่งจากภาคใต้ สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 (First Place Awards Categories) สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์
และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Regeneron ISEF 2022
ชื่อโครงการ การแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน         
ผู้พัฒนา นายวิชยุตม์ นาคะศูนย์   
อาจารย์ที่ปรึกษา นางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี  
โรงเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
รางวัลชมเชย สาขาคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการทำนายการติดเชื้อโควิด-19 จากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก              
ผู้พัฒนา นายฟีนิกซ์ ปาลาเร่, นายอะเวรา ร่วมพรภาณุ       
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสล้าง มุสิกสุวรรณ, นางสาวรัตติกานต์ แซ่ลิ่ม
โรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
 
รางวัลชมเชย สาขาเคมี 
ชื่อโครงงาน การศึกษาอัตราส่วนระหว่างคาเฟอีนกับสีย้อมไวแสงจากเปลือกมังคุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพให้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ผู้พัฒนา นายณัฐพล เดชาธีระวงค์, นางสาวทอฝัน สุนทรากร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวกุสุมา เชาวลิต, นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง
โรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ การประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทดแทนพลาสติก         
ผู้พัฒนา นายณัฐภัค จักรีลา, นางสาวภัทร วิธานติรวัฒน์, นางสาวกัญญารัตน์ เที่ยงธรรม         
อาจารย์ที่ปรึกษา นางกฤติกา บริรักษ์นรากุล, นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรติพิมล
โรงเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง     จังหวัดตรัง
  
รางวัลชมเชย สาขาสหสาขา (ชีววิทยาเชิงคำนวณ และชีวสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการข้อมูล จุลชีววิทยา)
ชื่อโครงการ การศึกษาเชิงลึกเพื่อเข้าใจธรรมชาติและลักษณะการกลายพันธุ์ของ COVID-19       “
ผู้พัฒนา นายชินดนัย ณ ตะกั่วทุ่ง, นายกันตพงศ์ พันธุ์ศิโรรัตน์, นายสุธีกานต์ อยู่เย็น”   
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กอบชัย ดวงรัตนเลิศ, นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์     
โรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2022 เยาวชนคนเก่งได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
           นอกจากรางวัลที่เยาวชนจากภาคใต้ได้รับจำนวน 6 รางวัลดังกล่าวแล้ว ภายในกิจกรรมการประกวดได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้พัฒนาโครงงาน โดยศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ มอบรางวัลรางวัลพิเศษ ภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น โครงงานที่ได้รับรางวัล คือ
โครงงาน การพัฒนาขี้ซีอัดเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในชุมชน
ผู้พัฒนา นางสาวศุภรัตน์ แก้วเสถียร, นางสาวบุญขวัญข้าว ศรีทัพไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา นางเสาวรจนี จันทวงศ์, นางสาวศุภากร พวงยอด
โรงเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
 
           การจัดการประกวดโครงการ YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยเปิดกว้างรองรับการประกวดสาขาต่างๆ ถึง 9 สาขา มีโครงงานที่ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศ 67 โครงงานจากทั่วประเทศ ซึ่งมีโครงงานตัวแทนภาคใต้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 12 โครงงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนศูนย์ประสานงานภาคใต้ ส่งตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในครั้งนี้ คือ
     1. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาชีววิทยา
     2. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     3. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
     4. ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
          สำหรับโครงการ YSC 2022 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพันธมิตรมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน 6 ศูนย์ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (Young Scientist Competition: YSC 2022) โดยผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (TOP Award) และรางวัลที่ 1 (First Award) ที่ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair 2022 (Regeneron ISEF 2022)
          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อีกครั้ง และขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติต่อไป
จำนวนคนดู: 162