ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ จากกรมประมง ร่วมยกระดับการประมงของไทยตามแนวทาง SDG 14
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ จากกรมประมง ร่วมยกระดับการประมงของไทยตามแนวทาง SDG 14
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ จากกรมประมง ร่วมยกระดับการประมงของไทยตามแนวทาง SDG 14
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี นักวิจัย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมประมง ให้เป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ จำนวน 3 ชุด เพื่อร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้แก่
          คำสั่งกรมประมง ที่ 102/2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการในการประเมินผลผลิตสูงสุดยั่งยืน และกำหนดจุดอ้างอิงที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
          คำสั่งกรมประมง ที่ 108/2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
          คำสั่งกรมประมง ที่ 460/2564 แต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการระดับชาติของประเทศไทย (Thailand’s National Scientific and Technical Committee)  ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี จะร่วมปฎิบัติหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการประมงทั้งระบบ เสนอแนะจุดอ้างอิงที่เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลวิชาการเพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศและลดการทำการทำประมงที่เกินศักยภาพการผลิตทดแทนโดยธรรมชาติ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ข้อที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Life Below Water)
          ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี นับเป็นนักวิจัยที่เป็นที่รู้จักทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากแหล่งทุนหลัก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รวมทั้งแหล่งทุนภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ และงานวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การฟื้นฟูทรัพยากรประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานเด่น ธนาคารปูม้า และงานวิจัยที่สนับสนุนการยกระดับการประมงของประเทศไทยตามกรอบ Fishery improvement project (FIP)
ข่าวโดย : ส่วนสื่อสารองค์กร https://intranet.wu.ac.th/th/detail/21087
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ จากกรมประมง ร่วมยกระดับการประมงของไทยตามแนวทาง SDG 14
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ จากกรมประมง ร่วมยกระดับการประมงของไทยตามแนวทาง SDG 14
จำนวนคนดู: 85