ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope
          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ พร้อมคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ประชุมออกแบบพัฒนาแปลนมุมการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ตามหลักสูตร High scope ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี นำโดย นางวารีรัตน์ คงประดับ หัวหน้าสำนักปลัด และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และวัดโคกเหล็ก
          โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 2 (ECEEP)  เป็นโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ และพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 392 ศูนย์ 154 องค์การบริหารส่วนตำบล 27 อำเภอ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” ส่งเสริมทำให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals”ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย
          ในการนี้ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ระดมความคิดเห็นเรื่องการออกแบบพัฒนามุมการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ตามหลัก High scope ในการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนและวิธีการจัดมุมการเรียนรู้ พร้อมนำเสนอสภาพปัญหา ความต้องการ และทรัพยากรที่มีสำหรับการจัดมุมการเรียนรู้ฯ ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ และกองการศึกษาฯ อบต.ไทยบุรี จะนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนมาสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแปลนการจัดมุมโดยเน้นอาคาร ศพด. สังกัด อบต.ไทยบุรี เป็นต้นแบบ (model) ซึ่งจะนำไปใช้ขยายผลองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัย พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ในขั้นตอนต่อไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พัฒนา “มุมการเรียน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้วยหลักสูตร High Scope
จำนวนคนดู: 21