ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”

          เมื่อวันที่ 5 พ.ค 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้องประชุม รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “การออกแบบพัฒนาแอฟพลิเคชั่นฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” ร่วมกับ คณะทำงาน รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          “โครงการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นพัฒนาระบบเครือข่ายภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” และการเพิ่มศักยภาพของ รพ.สต. ในงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอรูปจำลอง (Mock up) “แอพพลิเคชั่นฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว” ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสุขภาพ (eHealth) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึง การประเมินปัญหา และการให้บริการของผู้ให้บริการ ทั้งผู้ให้บริการในพื้นที่ระดับ รพ.สต. และแม่ข่าย รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้ง ได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็น ร่วมกับ คณะทำงาน รพ.สต. นำโดย นายสมโชค นงค์นวล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้ข้อเสนอแนะและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะนำไปสังเคราะห์ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “Application ฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว”
จำนวนคนดู: 37