ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมรายงานผลภาพรวมโครงการ U2T พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว.
ม.วลัยลักษณ์ร่วมรายงานผลภาพรวมโครงการ U2T พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว.
ม.วลัยลักษณ์ร่วมรายงานผลภาพรวมโครงการ U2T พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว.

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการ U2T  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี”ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานคณะกรรมการอำนวยการการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการฯ พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้า จ.สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมรายงานผลภาพรวมโครงการ U2T ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

          โอกาสนี้  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ U2T แก่  ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานโครงการฯ

ม.วลัยลักษณ์ร่วมรายงานผลภาพรวมโครงการ U2T พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว.
ม.วลัยลักษณ์ร่วมรายงานผลภาพรวมโครงการ U2T พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว.
ม.วลัยลักษณ์ร่วมรายงานผลภาพรวมโครงการ U2T พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว.
ม.วลัยลักษณ์ร่วมรายงานผลภาพรวมโครงการ U2T พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว.
จำนวนคนดู: 26