ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  นำทีมโดย ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (รองประธานกรรมการ) รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรรมการ) นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้อำนวยการแผนงานโครงการพื้นฐาน สป.อว. (กรรมการและเลขานุการ) นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค (ผู้ช่วยเลขานุการ) และคณะทำงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ  U2T  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า บ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่าชนะ ร่วมด้วย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลวัง โดยมี ผศ.วาลุกา เอมเอก อาจารย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายปิยะ แซ่เอีย ประธานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ และผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ตำบลวัง ภาคประชาชน และภาคบัณฑิตจบใหม่ ร่วมนำเสนอ อาทิ นิทรรศการ

   1. ข้อมูลพื้นฐาน ทุนทางสังคมและศักยภาพ  ตำบลวัง

   2. เป้าหมาย กิจกรรม และกระบวนการพัฒนาตำบล

   3. อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล วิถีประมง “ธนาคารปูม้า”

   4. ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเล “คนธ์วัง” อาทิ น้ำปลาหวาน ซอสกะปิ กะปิหวาน ไตปลาแห้ง เครื่องแกง

   5. พัฒนาสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

   6. ผลกระทบของโครงการ และยกระดับการพัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน

          โอกาสนี้  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ U2T แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานโครงการฯและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  พร้อมกันนี้ คณะกรรมการอำนวยการ ได้ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลวัง  โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ดูแลโครงการ U2T มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนฯ จะได้นำข้อมูลรวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากการ นำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน ไปวิเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในด้านการถอดบทเรียนโครงการ U2T ต่อไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงานใน พื้นที่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนคนดู: 54