ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ขอส่งกำลังใจ ส่งแรงเชียร์ให้แก่น้องๆ เยาวชนคนเก่งตัวแทนประเทศไทย จำนวน 15 คนกับ 7 ผลงาน จากโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022”  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ Regeneron International Science and Engineering Fair 2022: Regeneron ISEF 2022 ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา จัดโดย Society for Science & the Public

          ทั้งนี้ มีเยาวชนคนเก่งจากภาคใต้ เป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1 โครงาน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     ชื่อโครงการ การแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน
     ผู้พัฒนา นายวิชยุตม์ นาคะศูนย์
      อาจารย์ที่ปรึกษา นางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี  

 

          สำหรับโครงการ YSC 2022 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพันธมิตรมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน 6 ศูนย์ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (Young Scientist Competition: YSC 2022) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมสร้างเยาวชนระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รับดับนานาชาติ 
          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ จึงขอส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้แก่น้องๆ ตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อคว้ารางวัลและความภาคภูมิใจกลับประเทศไทยต่อไป

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
จำนวนคนดู: 40