ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้า 5 รางวัล Grand Awards และ 2 รางวัลพิเศษ  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ Regeneron International Science and Engineering Fair 2022: Regeneron ISEF 2022 ซึ่งจัดประกวดระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา จัดโดย Society for Science & the Public ซึ่งในปีนี้มีโครงงานเข้าร่วมประกวด 1,410 ผลงาน จำนวนนักเรียน 1,750 คน จาก 63 ประเทศ ซึ่งเยาวชนจากภาคใต้ นายวิชยุตม์ นาคะศูนย์ (น้องแบงก์) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช และ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้ารางวัล Grand Award, Forth Place Award  in Physics and Astronomy จากการส่งโครงงานเรื่อง “การแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน” (PHYS064: Bob Pendulum Oscillation Under Air Flow: An Experimental and Numerical Investigation สาขา Physics and Astronomy

          สำหรับ 4 รางวัล Grand Awards ประกอบด้วย
อันดับที่ 1  (Computational Biology and Bioinformatics) 1 รางวัล คือ โครงงานเรื่อง “การทำนายความไวต่อยาด้วยเทคนิคผสมผสาน Graph Attention Networks เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แบบแม่นยำ โดยใช้โครงสร้างโมเลกุลยาร่วมกับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์” สาขา Computational Biology and Bioinformatics ผู้พัฒนา คือ นายภาวิต แก้วนุรัชดาสร (น้องพีค) นายณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ (น้องนัท) และนายวุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ (น้องสุกี้) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และนายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ สถาบันวิทยสิริเมธี

อันดับที่ 2 (Earth and Environmental Sciences) 1 รางวัล คือ “โครงงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล” ผู้พัฒนา คือ นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน และนายฐิติพงศ์ หลานเดช จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีนายขุนทอง คล้ายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อันดับที่ 4 อีกจำนวน 2 รางวัล คือ
     “โครงงานการพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิงสีชนิดใหม่สำหรับไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุม (Sawasdee-AMP)” สาขา Biomedical Engineering ผู้พัฒนาได้แก่ นายกุลพัชร ชนานำ นางสาวปกิตตา เกรียงเกษม และนายคุณัชญ์ คงทอง จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม และ ดร.วันเสด็จ เจริญรัมย์ จากไบโอเทค สวทช. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     “โครงงานการพัฒนาเข็มระดับไมโครเพื่อการตรวจวัดแบบ non-invasive ของสารครีเอตินินในของเหลวระหว่างเซลล์สู่นวัตกรรมการประเมินโรคไตแบบพกพา” สาขา Biomedical and Health Sciences ผู้พัฒนา คือ นายพีรทัตต์ ลาภณรงค์ชัย และ นายธนพัฒน์ รีชีวะ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จังหวัดนครปฐม และ ดร.ธิติกร บุญคุ้ม นาโนเทค สวทช.

2 รางวัลพิเศษ (Special Award) ประกอบด้วย
     “โครงงานการพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิงสีชนิดใหม่สำหรับไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุม (Sawasdee-AMP)” ผู้พัฒนา คือ นายกุลพัชร ชนานำ นางสาวปกิตตา เกรียงเกษม และนายคุณัชญ์ คงทอง โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม และ ดร.วันเสด็จ เจริญรัมย์ จากไบโอเทค สวทช. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานดังกล่าวได้รับรางวัลที่ 1 สาขาการพัฒนาสุขภาพระดับโลก จาก USAID หรือ องค์การพัฒนาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

     “โครงงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล” ได้รางวัลจาก Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society สมาคมการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ผู้พัฒนาได้แก่ นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน และนายฐิติพงศ์ หลานเดช จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีนายขุนทอง คล้ายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเป็นผลงานการวิจัยที่มีการบูรณาการวิทยาการจากหลากหลายสาขายอดเยี่ยม

          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเยาวชนไทยคนเก่งทุกคนที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ในครั้งนี้อีกครั้ง สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition, YSC 2022)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนโครงการโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาตใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน ในการส่งผลงานเข้าประกวดในงาน ISEF 2022 ในครั้งนี้

ข้อมูลและภาพโดย : YSC Thailand Fanpage

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC จากภาคใต้ คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนคนดู: 95