ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน

          เมื่อวันที่ 26 และ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา “ลงพื้นที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง” ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

          “โครงการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นพัฒนาระบบเครือข่ายภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” และการเพิ่มศักยภาพของ รพ.สต. ในงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการและคณะทำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) ประเมินปัญหาทางการเคลื่อนไหวทดสอบสมรรถภาพ ทั้งระดับความบกพร่องของร่างกาย ระดับการทำกิจกรรม ปัญหาอื่น ๆ เพื่อยืนยันเป้าหมายของระดับการฟื้นฟูฯ การวางแผนการตรวจเพิ่มเติมรายบุคคล 2) ดำเนินการโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 10 ราย โดยให้โปรแกรมฟื้นฟูฯ ได้แก่ การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายเพิ่มการทรงตัว และการเคลื่อนไหวข้อต่อด้วยผู้อื่น โปรแกรมวิธีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอย่างถูกวิธี ตลอดจนให้คำแนะนำกับครอบครัวผู้ดูแล เจ้าหน้าที่รพ.สต. และฝึกแกนนำ อสม. ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้กำหนดแผนให้บริการฟื้นฟูฯ โดยนักกายภาพบำบัด นักศึกษา และแกนนําอสม. ซึ่งจะมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยระบบ“แอพพลิเคชั่นฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหว” ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป

หมายเหตุ : ภาพประกอบได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการแล้ว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
จำนวนคนดู: 50