ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์

          เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 – 16.30 น. ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาสร์ ในการจัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
          โดย การประชุมงานวิจัยครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และอาจารย์ ดร.ธิดา โสตถิโธธิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมดำเนินรายการในการซักถามหัวข้อต่างๆ  และประเด็นที่สอบถามจากผู้เข้าอบรม การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศกว่า 70 ท่าน ประกอบด้วยเภสัชกร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาตร์ จัดการประชุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศาสตร์การทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์
จำนวนคนดู: 26