ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการ YSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

         วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกับ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และหัวหน้าศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC)  รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และรศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ที่ปรึกษาผู้ได้รับรางวัล ร่วมเป็นเกียรติมอบโล่ และเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ นายวิชยุตม์ นาคะศูนย์ ผู้ได้รับรางวัล Grand Award, Fourth Place Award  in Physics and Astronomy จากการส่งโครงงานเรื่อง “การแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน” สาขา Physics and Astronomy ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ (Regeneron ISEF 2022) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และรศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยมีนายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้นำเบญจองค์กร (คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูเก่า สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง) ร่วมให้เกียรติจัดงาน และเข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติดังกล่าว

          ทั้งนี้ นายวิชยุทตม์ นาคะศูนย์ เป็นเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2022) จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC และได้รับรางวัลระดับชาติจากการประกวดโครงงาน YSC 2022 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน ในการส่งผลงานเข้าประกวดในงาน Regeneron ISEF 2022 ซึ่งจัดประกวดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา จัดโดย Society for Science & the Public ภายในงานมีโครงงานเข้าร่วมประกวด 1,410 ผลงาน จำนวนนักเรียน 1,750 คน จาก 63 ประเทศทั่วโลก
          รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมต่อการได้รับรางวัลดังกล่าวว่า ในนามของศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้มีความชื่นชม และยินดีต่อนายวิชยุตม์ นาคะศูนย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลระดับนานาชาติ นอกจากเป็นเกียรติประวัติ เป็นกำลังใจสำหรับผู้ได้รับรางวัล ครอบครัว โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องแล้ว รางวัลดังกล่าวยังเป็นตัวอย่างของความพยายาม ความมุ่งมั่นของเยาวชนไทยในการพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์ในการประกวดบนเวทีระดับนานาชาติ ให้แก่เยาวชนรุ่นน้องต่อไปด้วย

มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนคนดู: 148