ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา

          วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร. พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ภายใต้โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 2 (Early Childhood Education Project : ECEEP) ได้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ผดุงกาญจน์ นายกอบต.ไทยบุรี พร้อมด้วย รองนายกทั้ง 2 ท่าน เลขานุการนายก ปลัด อบต. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และศพด.วัดโคกเหล็ก) สังกัด อบต.ไทยบุรี “ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยด้วยหลักสูตร High Scope” ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 2 (ECEEP)  เป็นโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ และพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” และข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพและทั่วถึง เริ่มต้นจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ผ่านหลักสูตรและคุณครูที่มีคุณภาพ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างคุ้มค่าและมีเพียงพอต่อความต้องการ

          ในการนี้ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ และคณะศึกษางาน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายพิพัฒน์ เสนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นปฐมวัย โดยฟังบรรยายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Classroom Observation) และสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร HighScope ผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ไทยบุรี เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำหลักสูตร High Scope มาใช้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยของตำบลไทยบุรีได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งที่เป็น Cognitive Skills และ Non-cognitive Skills เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะร่วมดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในฐานะสถานศึกษานำร่อง (Pilot project) ด้วยหลักสูตร High-scope ในการดำเนินงานขั้นต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร High Scopeระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
จำนวนคนดู: 79