ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

          เมื่อวันที่ 9 -11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ในงานมีบรรยายพิเศษหลายหัวข้อ อาทิ หัวข้อ “บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

            ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านงานวิชาการรับใช้สังคม Social engagement  ภายใต้แนวคิดต้นไม้แห่งความสุข (Happy tree) “อาชีพดี สุขภาพดี การศึกษาดีสู่ความยั่งยืน สังคมและวัฒนธรรมดี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี” ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นประธานการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการรับใช้สังคม กรณีศึกษากลุ่ม  Community Engagement เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และได้เชิญอาจารย์ผู้มีผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอกรณีศึกษาผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

  1. “ไตรโคเดอร์มา5+ ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชมาตรฐานสากล: นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสังคมและการเกษตร” นำเสนอโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะ
  2. “การยกระดับเศรษฐกิจเชิงบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ชุมชน ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” นำเสนอโดย ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ
  3. “การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลศาลาด่านและตำบลห้วยน้ำขาว จังหวัดกระบี่” นำเสนอโดย ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ และคณะ
  4. “การขับเคลื่อนหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” นำเสนอโดย อาจารย์ธชมล กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และคณะ
  5. “การพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” นำเสนอโดย ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และคณะ

          ทั้งนี้ทางผู้จัดได้กล่าวชื่นชมการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่แสดงให้เห็นผลกระทบของโครงการวิชาการรับใช้สังคม และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชื่อมโยงกับ Sustainable development goals และอาจารย์ที่ร่วมนำเสนอผลงานมีผลงานที่น่าชื่นชมในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
จำนวนคนดู: 71