ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการเงาะโรงเรียนนาสาร มะพร้าวเกาะพะงัน ไขเค็มไชยาและหอยนางรมสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอบรมการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการเงาะโรงเรียนนาสาร มะพร้าวเกาะพะงัน ไขเค็มไชยาและหอยนางรมสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอบรมการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จังหวัดสุราษ
ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการเงาะโรงเรียนนาสาร มะพร้าวเกาะพะงัน ไขเค็มไชยาและหอยนางรมสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอบรมการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จังหวัดสุราษ

          ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 สินค้า ได้แก่ ไข่เค็มไชยา มะพร้าวเกาะพะงัน หอยนางรมสุราษฎร์ธานี และเงาะโรงเรียนนาสาร เพื่อร่วมกระตุ้น ให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ มีความรู้และเข้าใจในการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และขั้นตอนการตรวจประเมิน เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องทะเลใน โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวนคนดู: 11