ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 17.30 – 21.00 น. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชากร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course” เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทิศทางของวิทยาศาสตร์ทางทะเลในอนาคต ภายใต้งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุม Palladium Hall A Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมโครงการ Marine Ecology Summer Course จำนวน 28 รุ่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน

          กิจกรรมสร้างเครือข่าย “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course” เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทิศทางของวิทยาศาสตร์ทางทะเลในอนาคต ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 (Marine Ecology Summer Course) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 28 ปีในการจัดกิจกรรมรวมศิษย์เก่าโครงการ Marine Ecology Summer Course โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิต จำกัด มีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม และเกียรติคุณของศิษย์เก่าค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการของกลุ่มศิษย์เก่า ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

      1. กิจกรรมรำลึกถึง ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ผู้ก่อตั้งค่าย Marine Ecology Summer Course
      2. กิจกรรมเสวนา จุดเริ่มต้นโครงการ Marine Ecology Summer Course โดย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งค่าย ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณเกียรติ ทับทิมแสง, ดร.สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์, อาจารย์สมบัติ ภู่วชิรานนท์ และคุณจิราพร โชติช่วง ตัวแทนบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลติ จำกัด
       3. กิจกรรมเสวนา หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ศิษย์เก่า และพี่เลี้ยงค่าย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิ่นสักส์ สุรัสวดี, ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี, คุณปิยะ โกยสิน และดร.ลลิตา ปัจฉิม
       4. กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ พี่น้อง Marine Ecology Summer Course

          นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ภายในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 ศูนย์บริการวิชาการได้ร่วมกับเจ้าภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ Marine Ecology Summer Course และการจัดกิจกรรมเครือข่าย “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course” ตลอดจนจัดกิจกรรมการสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้สนับสนุน สำหรับจัดทำสกูปพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในโอกาสต่อไป

          สำหรับโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 รูปแบบออนไลน์ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 50 คน ต่อไป

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ Marine Ecology (Booska) Summer Course"
จำนวนคนดู: 12