ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course) ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2565
          1. นางสาวธนภรรธณ์ สมบัติมนต์
          2. นายชยางกูร เนินแสง
          3. นางสาวณัฏฐณิชา พันธุกิจ
          4. นางสาวปานระพีร์ สุทิน
          5. นางสาวรัตนา รัตนเจริญ
          6.นายสุกฤษฎิ์ปวีร์ ดอกขัน
          7.นางสาวพัชอาภา รณชาติชัย
          8.นายปัณณวิชญ์ วัฒนะชัยเมศร์
          9.นางสาววชิรญาณ์ ระเวงวรรณ
          10.นางสาวญาดา โพธิ์หอมศิริ
          11.นายบดินทรเดชา อภัยวงศ์
          12.นายพิเชษฐ์ มันตา
          13.นางสาวเพลินตา นาพรม
          14.นางสาวสิราภรณ์ สมบูรณ์พันธ์
          15.นายณัฐวุฒิ คำโฮง
          16.นางสาวปณิตา พวงแก้วเพนา
          17.นางสาวศุภรัตน์ เสาร์เมือง
          18.นางสาวกัณฐิกา เสนารัตน์
          19.นายจิรพัฒน์ ทิงพั้ว
          20.นางสาวนรีกานต์ สีมาชัย
          21.นางสาวไพรินทร์ เจียรบุตร
          22.นางสาวสุปราณี มาลาสี
          23.นางสาวอโณทัย ดวงแก้ว
          24.นายสมประสงค์ โฉมเกรย
          25.นายปฏิภาณ คำปา
          26.นายวุฒิชัย ศรีสุวรรณ์
          27.นางสาวชมพูนุท สุดจันทร์
          28.นางสาวทิพย์อัปสร เด็ดขาด
          29.นายกิตติพศ พิมพะการ
          30.นางสาวเกตุศิณี ทองมั่นคง
          31.นางสาวณัฐภัทร แดงงาม
          32.นางสาวทัศวรรณ รุ่งเรือง
          33.นางสาวบัวชมพู ณ ถลาง
          34.นางสาวประภัสสร พรหมแก้ว
          35.นางสาวสกุลตลา สารานพกุล
          36.นางสาวเสาวลักษณ์ รักษามั่น
          37.นางสาวเสาวลักษณ์ รักษามั่น
          38.นางสาวณัฐณิชา กัญญะลา
          39.นางสาวเอื้องฟ้า สุภาวรรณ์
          40.นางสาวอินทิรา แดงเนื่อง
          41.นางสาวจุฑามาศ หนูมั่น
          42.นางสาวปัญญรัตน์ เพ็ชรแท้
          43.นางสาวพิมพ์ลภัทร หนูฉิม
          44.นางสาวรวิภา บุญพา
          45.นางสาวยมลพร ชูสุวรรณ์
          46.นางสาวณิชมน คงทอง
          47.นายปุณณวิส อรธรรมรัตน์
          48.นายมนัสวี อนันติโย
          49.นางสาวสุกัญญา ถาวรจิตต์
          50.นางสาวกัญญารัตน์ ตี่ฮ้อ
          51.นางสาวนิลุบล ไพรินทร์
          52.นายพิพัฒน์ วงษ์มณี
          53.นางสาวอุทุมพร สถาปนเศรษฐ์
          54.นางสาวณัฐธิดา ศรีนุ่น
          55.นางสาวกมลลัษณ์ ดีอุดม
          56.นายกฤษฎา บุราไกร
          57.นางสาวพัช ธงไธสงค์
          58.นางสาวทาริกา แดนราชรัมย์
          59.นางสาวภัทรวรรณ อ่อนศรี

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตอบรับ และยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ผ่าน google Form เท่านั้น ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (ภายในเวลา 16.00 น.)    ลิงค์การยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  หรือ QR Code นี้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์: 075 – 673532 ในวันและเวลาราชการ   หรือ E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com     

จำนวนคนดู: 425