ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023)

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้    ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนที่ผ่านและได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ จำนวน 45 โครงการ ดังนี้

          โครงการที่ผ่านรอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่อ จำนวน 45 โครงการ ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.พัฒนาโครงงาน และส่งผลงานผ่านระบบ SIMS (http://www.nstda.or.th/sims)   ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566  **การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์: https://www.nstda.or.th/ysc/how-to-write-proposals/

2.เข้าร่วมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบ 2) และกิจกรรมพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.เข้ากลุ่ม Line YSC 2023 ภาคใต้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร6

          และขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ผ่านได้รับเกียรติบัตร จำนวน 101 โครงการ ดังนี้

          โครงการที่ผ่านได้รับเกียรติบัตร จำนวน 101 โครงการ ขอให้ติดตามการรับเกียรติบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทาง https://www.nstda.or.th/ysc/  Facebook: YSC Thailand Fanpage

 

          โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) ในปีนี้ พื้นที่ภาคใต้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดจากโรงเรียนทั่วภาคใต้ทั้งสิ้น 396 โครงงาน จาก 9 สาขา ประกอบด้วย

1.สาขาคณิตศาสตร์                             จำนวน 43 โครงงาน

2.สาขาคอมพิวเตอร์                            จำนวน 28 โครงงาน

3.สาขาเคมี                                             จำนวน 69 โครงงาน

4.สาขาชีววิทยา                                    จำนวน 79 โครงงาน

5.สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์     จำนวน 28 โครงงาน

6.สาขาวัสดุศาสตร์                              จำนวน 31 โครงงาน

7.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       จำนวน 70 โครงงาน

8.สาขาวิศวกรรมศาสตร์                    จำนวน 34 โครงงาน

9.สาขาสหสาขา                                    จำนวน 14 โครงงาน      

 

          ศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตลอดจนคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงาน ได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบข้างต้น ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ขอขอบพระคุณไปยังคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงานทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

         สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ       ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย

จำนวนคนดู: 385