ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน

  1. การจัดทำ Thailand Community Big Data (TCD) และการวิเคราะห์ข้อมูล
  2. ส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) คุณสมบัติทั่วไป

 – มีสัญชาติไทย

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่รับสมัคร

(2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง

– เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

– เป็นลูกจ้างเหมาบริการในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

– เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด

– เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

– เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

– เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– เป็นบุคคลล้มละลาย

– เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

– เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

– เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย

– เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

(3)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

– มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและว่างงาน         

– มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word / Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

– มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม (Event)

– ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

  • รูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
  • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  • Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน เพื่อให้กรรมการพิจารณา

 

หากมีความสามารถ การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , Adobe Photoshop , Adobe premiere pro และสามารถส่งเสริมการตลาดออนไลน์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยใบสมัครสามารถ download ได้ที่ https://bit.ly/3I2uvlM และกรอกข้อมูล ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน โดยแนบรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น และแนบเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยแนบมายัง Email : rsi.onetambon@mail.wu.ac.th

***หมายเหตุ รับสมัครทางช่องทาง Email นี้เท่านั้น

การดำเนินการคัดเลือก 
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

กำหนดการสอบและการแจ้งผล
จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) แจ้งให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2t-bcg

เงื่อนไขอื่น ๆ 

1.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก

“ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์บริการวิชาการ อาจจะพิจารณาเรียกตัวสำรองเมื่อมีอัตราใหม่เพื่อรับเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งต่อไป 

 

รับสมัครวันนี้ – 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.เท่านั้น

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และช่องทางการสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มกราคม 2566– 31 มีนาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม คุณนวลพิศ มีเดชา 075-673521 วันและเวลาทำการ

หรือ rsi.onetambon@mail.wu.ac.th

จำนวนคนดู: 149