ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงาน เพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2023

          วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (Young Scientist Competition: YSC 2023) จัดกิจกรรมให้แก่น้อง ๆ นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน กว่า 100 คน จาก 45 โครงงาน 18 โรงเรียนทั่วภาคใต้ พร้อมด้วย คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM MEETING ประกอบด้วย

          1. กิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ หัวข้อ: Design Thinking for Innovation Development โดย คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ: CEO & CO-Founder: MEEPHAKDEE Co.,LTD และ คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด: ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          2.การให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงาน โดย คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 20 ท่าน จาก 8 สาขา คือ

1.สาขาคอมพิเตอร์
2.สาขาวิศกรรมศาสตร์
3.สาขาวัสดุศาสตร์
4.สาขาฟิสิกส์
5.สาขาเคมี
6.สาขาชีววิทยา
7.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8.สาขาสหสาขา

          การจัดกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะความรู้ และเพื่อให้ผู้พัฒนาโครงงานสามารถนำคำแนะนำจากที่ปรึกษาไปพัฒนาปรับปรุงโครงงานสำหรับเตรียมความพร้อมการประกวดรอบนำเสนอผลงาน ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป

          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ  ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย

จำนวนคนดู: 53