ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับ E-mail เพื่อยืนยันสิทธิ์ พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบสัญญาจ้าง และยื่นเอกสารประกอบสัญญาจ้าง ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 65 เวลา 08.30-16.30 น.เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

เริ่มปฏิบัติงาน เดือนมกราคม 2566 – มีนาคม 2566

(อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม : คุณนวลพิศ มีเดชา 075-673521 วันและเวลาทำการ

จำนวนคนดู: 29