ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการต่อในปี 2566

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดยคุณปิยนัยย์  กลิ่นน้อย ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช คุณนรเดช สายพเวชบำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน คุณผลใหม่ จิระยิ่งพันธ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน และคุณจิราภรณ์ โชติช่วง เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 รูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน  – 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่าน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมทั้งร่วมหารือวางแผนการร่วมจัดกิจกรรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ที่จะขึ้นในครั้งต่อไป โดยหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์ ซึ่งคาดว่าจะขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต  โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรม
          ทั้งนี้  การดำเนินการจัดโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้วยดีเสมอมาจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วม โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการประสานความร่วมมือไปยังอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศวิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป

จำนวนคนดู: 42